Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Trang web này do Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam (“TVME”) sở hữu và vận hành.

Trước khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này được bảo vệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Công ước Toàn cầu về Bản quyền và các luật và quy định liên quan khác.

Bạn không được phép sử dụng nội dung trên trang web này ngoại trừ trong phạm vi mục đích sử dụng phi thương mại và cá nhân và bất kỳ mục đích sử dụng nào khác được pháp luật cho phép rõ ràng.

Thương hiệu

Tất cả các tên thương hiệu được đề cập ở đây là Terumo Corporation và chủ sở hữu tương ứng. Bạn phải được TVME đồng ý bằng văn bản trước khi sử dụng thương hiệu của Terumo hoặc của chủ sở hữu.

Các điều chỉnh và sửa đổi

TVME có quyền thay đổi hoặc xóa nội dung trên trang web này mà không cần thông báo trước.

Miễn trừ trách nhiệm đảm bảo

Tất cả các thông tin sản phẩm do TVME cung cấp trên trang web này sẽ không được hiểu là quảng cáo hoặc quảng bá về sản phẩm hay hiệu quả của sản phẩm.

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này đều tuân theo luật và quy định y tế tương ứng. TVME không tham gia cung cấp bất kỳ lời khuyên hoặc dịch vụ nào mà bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nên cung cấp. Thông tin trên trang web này không được sử dụng để thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Liên kết truy cập tới trang web

Nếu bạn muốn trang web của mình có thể được truy cập từ trang web này, vui lòng tham khảo Phòng Truyền thông Doanh nghiệp của Terumo tại:

KOUHOU_TERUMO01@terumo.co.jp

Liên kết truy cập của bên thứ ba

TVME không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của bên thứ ba có liên kết đến trang web này hoặc được liên kết từ trang web này đi. Khi truy cập vào bất kỳ trang web của bên thứ ba nào như vậy, vui lòng tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trang web đó.

Việc TVME khuyến nghị sử dụng trang liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào được đề cập trên trang liên kết đó sẽ không được hiểu là do tồn tại một liên kết trên trang web này. Cũng sẽ không được hiểu rằng TVME có bất kỳ quan hệ đối tác hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác với bất kỳ trang web được liên kết nào.

Trang web này liên kết đến trang web khác do các công ty thuộc Tập đoàn Terumo vận hành. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào như vậy cần phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được công bố trên trang web đó.

Miễn trừ trách nhiệm

Trang web này sử dụng một công nghệ gọi là “cookies” để tạo điều kiện thuận lợi khi cung cấp dịch vụ cho bạn cũng như để hiểu và duy trì các sở thích cá nhân của bạn. Cookies giúp bổ sung chức năng cho trang web này hoặc giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web một cách chính xác hơn. Trong mọi trường hợp sử dụng cookies, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà không có sự cho phép của bạn.

Mặc dù đã thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này và diệt vi rút máy tính, nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra lỗi do các nguyên nhân liên quan đến nhân tạo, cơ học hoặc các nguyên nhân khác.

TVME sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập vào trang web này hoặc từ việc tin tưởng nội dung trên trang web này.

Quyền hạn và Luật áp dụng

Việc sử dụng trang web này và việc giải thích, áp dụng các điều khoản và điều kiện này sẽ được quản trị và thực hiện theo luật pháp của Nhật Bản trừ khi có quy định rõ ràng khác. Tất cả các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các điều khoản và điều kiện này sẽ được đệ trình lên Tòa án Quận Tokyo với tư cách là tòa sơ thẩm trừ khi có quy định rõ ràng khác.

Được sửa đổi vào tháng 8 năm 2020

T
O
P