Thứ sáu, 26/04/2019 - 12:54:52 (GMT + 7)

Lượt truy cập : 950313 Trực tuyến : 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của Terumo

1. Bơm tiêm nhựa không kim các cỡ Nhật bản: 

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Bom_tiem_nhua_Khong_Kim_JP.pdf

 

2. Bơm tiêm nhựa không kim Philipine:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Bom_tiem_nhua_khong_kim_Phil.pdf

 

3. Dụng cụ lấy máu mẫu:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Dung_cu_lay_mau_mau.pdf

 

4. Máy cân lắc lấy máu tự động:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_May_can_lac_lay_mau_tu_dong.pdf

 

5. Máy nối dây túi máu vô trùng:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_May_noi_day_tui_mau_vo_trung.pdf

 

6. Bóng nong động mạch vành áp lực cao

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_BNDMV_ap_luc_cao.pdf

 

7. Túi máu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Tui_mau.pdf

 

8. Dây dẫn đường cho Catether các cỡ

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Day_dan_duong_cho_Catether_cac_co.pdf

 

9. Ống thông cather can thiệp siêu nhỏ Progreat

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_cather_can_thiep_sieu_nho_Progreat.pdf

 

10. Ống thông catheter can thiệp siêu nhỏ Finecross

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_catheter_can_thiep_sieu_nho_Finecross.pdf

 

11. Ống thông catheter trợ giúp can thiệp

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_catheter_tro_giup_can_thiep.pdf

 

12. Bóng nong mạch vành Hyriu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_Hyriu.pdf

 

13. Dây dẫn đường cho bóng và stent runthrough

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Day_dan_duong_cho_bong_va_stent_runthrough.pdf

 

14. Ống thông chụp mạch Optitorque

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_chup_mach_Optitorque.pdf

 

15. Ống thông chụp mạch Angiographic Cath

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_chup_mach_Angiographic_Cath.pdf

 

16. Bóng nong mạch vành Ryujin Plus OTW

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_Ryujin_Plus_OTW.pdf


17. Bóng nong mạch vành RyujinPlus PTCA

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_RyujinPlus.pdf

 

18. Bóng nong mạch vành Tazuna

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_Tazuna.pdf

 

19. Khung giá đỡ mạch vành Ultimaster

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Khung_gia_do_mach_vanh_Ultimaster.pdf

 

20. Phin lọc động mạch

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Phin_loc_dong_mach.pdf

 

21. Quả lọc máu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Qua_loc_mau.pdf

 

22. Tomes

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_TOMES.pdf

 

23. Túi máu rỗng

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Tui_mau_rong.pdf

 

24. Túi máu rỗng Aligote

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Tui_mau_rong_Aliqote.pdf

 

25. Máy hàn dây túi máu T-SEAL Mobile

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_May_han_day_tui_mau_T_Seal.pdf

 

26. Phin lọc bạch cầu Imugard RC

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Phin_loc_bach_cau_Imugard_RC.pdf

 

27. Phin lọc bạch cầu Imugard PL

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Phin_loc_bach_cau_Imugard_III_PL.pdf

 

28. Kim luồn tĩnh mạch

http://terumo.com.vn//public/upload/files/28_HDSD_Kim_luon_tinh_mach.pdf

 

29. Ống thông chụp mạch RADIFOCUS GLIDECATH

http://terumo.com.vn/public/upload/files/29_HDSD_RADIFOCUS_GLIDECATH.pdf

 

30. Dụng cụ mở đường vào động mạch các cỡ RADIFOCUS INTRODUCER II

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Dung_cu_mo_duong_IK_II.pdf

 

31. Ống thông chụp mạch Outlook

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Ong_thong_chup_mach_Outlook.pdf

 

32. Khung giá đỡ (stent) mạch vành Kaname

http://terumo.com.vn//public/upload/files/32_HDSD_Khung_gia_do_mach_vanh_Kaname.pdf

 

33. Kim nha khoa

http://terumo.com.vn//public/upload/files/33_HDSD_Kim_nha_khoa.pdf

 

34. Bơm tiêm điện loại SS

http://terumo.com.vn//public/upload/files/34_Bom_tiem_dien_loai_SS.pdf

 

35. Dây truyền dịch cho nhi

http://terumo.com.vn//public/upload/files/35_Day_truyen_dich_cho_nhi.pdf

 

36. Dây truyền máu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/36_Day_truyen_mau.pdf

 

37. Dụng cụ mở đường vào động mạch quay Glidesheath Slender

http://terumo.com.vn//public/upload/files/37_Dung_cu_mo_duong_vao_dong_mach_quay_GS.pdf

 

38. Máy truyền dịch loại LF

http://terumo.com.vn//public/upload/files/38_May_truyen_dich_loai_LF.pdf

 

39. Bộ dây dẫn tim phổi nhân tạo

http://terumo.com.vn//public/upload/files/39_Bo_day_dan_tim_phoi_nhan_tao.pdf

 

40. Dây truyền dịch cho máy truyền dịch

http://terumo.com.vn//public/upload/files/40_Day_truyen_dich_cho_may_truyen_dich.pdf

 

41. Kim tiêm vô trùng các cỡ

http://terumo.com.vn//public/upload/files/41_Kim_tiem_vo_trung_cac_co.pdf

 

42. Bộ kít dùng cho hệ thống tách tế bào máu Cobe Spectra

http://terumo.com.vn//public/upload/files/42_Bo_Kit_cho_He_thong_tach_te_bao_mau.pdf

 

43. Hệ thống chiết tách tế bào máu Cobe Spectra và các phụ kiện

http://terumo.com.vn//public/upload/files/43_He_thong_tach_te_bao_mau_Cobe_Spectra_va_PK.pdf

 

44. Catheter hút huyết khối Eliminate

http://terumo.com.vn//public/upload/files/44_Catheter_hut_huyet_khoi_Eliminate.pdf

 

Các bài viết khác