Chủ nhật, 23/07/2017 - 03:36:21 (GMT + 7)

Lượt truy cập : 812920 Trực tuyến : 1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của Terumo

 

 

1. Bơm tiêm nhựa không kim các cỡ Nhật bản: 

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Bom_tiem_nhua_Khong_Kim_JP.pdf

 

2. Bơm tiêm nhựa không kim Philipine:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Bom_tiem_nhua_khong_kim_Phil.pdf

 

3. Dụng cụ lấy máu mẫu:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Dung_cu_lay_mau_mau.pdf

 

4. Máy cân lắc lấy máu tự động:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_May_can_lac_lay_mau_tu_dong.pdf

 

5. Máy nối dây túi máu vô trùng:

http://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_May_noi_day_tui_mau_vo_trung.pdf

 

6. Bóng nong động mạch vành áp lực cao

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_BNDMV_ap_luc_cao.pdf

 

7. Túi máu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Tui_mau.pdf

 

8. Dây dẫn đường cho Catether các cỡ

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Day_dan_duong_cho_Catether_cac_co.pdf

 

9. Ống thông cather can thiệp siêu nhỏ Progreat

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_cather_can_thiep_sieu_nho_Progreat.pdf

 

10. Ống thông catheter can thiệp siêu nhỏ Finecross

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_catheter_can_thiep_sieu_nho_Finecross.pdf

 

11. Ống thông catheter trợ giúp can thiệp

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_catheter_tro_giup_can_thiep.pdf

 

12. Bóng nong mạch vành Hyriu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_Hyriu.pdf

 

13. Dây dẫn đường cho bóng và stent runthrough

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Day_dan_duong_cho_bong_va_stent_runthrough.pdf

 

14. Ống thông chụp mạch Optitorque

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_chup_mach_Optitorque.pdf

 

15. Ống thông chụp mạch Angiographic Cath

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Ong_thong_chup_mach_Angiographic_Cath.pdf

 

16. Bóng nong mạch vành Ryujin Plus OTW

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_Ryujin_Plus_OTW.pdf


17. Bóng nong mạch vành RyujinPlus PTCA

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_RyujinPlus.pdf

 

18. Bóng nong mạch vành Tazuna

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Bong_nong_mach_vanh_Tazuna.pdf

 

19. Khung giá đỡ mạch vành Ultimaster

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Khung_gia_do_mach_vanh_Ultimaster.pdf

 

20. Phin lọc động mạch

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Phin_loc_dong_mach.pdf

 

21. Quả lọc máu

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Qua_loc_mau.pdf

 

22. Tomes

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_TOMES.pdf

 

23. Túi máu rỗng

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Tui_mau_rong.pdf

 

24. Túi máu rỗng Aligote

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Tui_mau_rong_Aliqote.pdf

 

25. Máy hàn dây túi máu T-SEAL Mobile

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_May_han_day_tui_mau_T_Seal.pdf

 

26. Phin lọc bạch cầu Imugard RC

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Phin_loc_bach_cau_Imugard_RC.pdf

 

27. Phin lọc bạch cầu Imugard PL

http://terumo.com.vn//public/upload/files/HDSD_Phin_loc_bach_cau_Imugard_III_PL.pdf

 

28. Kim luồn tĩnh mạch

http://terumo.com.vn//public/upload/files/28_HDSD_Kim_luon_tinh_mach.pdf

 

29. Ống thông chụp mạch RADIFOCUS GLIDECATH

http://terumo.com.vn/public/upload/files/29_HDSD_RADIFOCUS_GLIDECATH.pdf

 

30. Dụng cụ mở đường vào động mạch các cỡ RADIFOCUS INTRODUCER IIhttp://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Dung_cu_mo_duong_IK_II.pdf

 

31. Ống thông chụp mạch Outlookhttp://terumo.com.vn/public/upload/files/HDSD_Ong_thong_chup_mach_Outlook.pdf

Các bài viết khác